De Teams

Deelnemers Special Edition 2019

Extra infomatie voor de teams

Wat neem je mee?
Laptop
Slaapzak
Kussen
Toiletspullen
Schone kleding

Wat is er aanwezig?
Eten, drinken & snacks
Bedden
Douches
Internet
Stroom

De teams wer­ken van­af maan­dag 14 okto­ber 48 uur non-stop aan hun opdracht op de dia­mant­laan in de stad Gro­nin­gen. Tij­dens de Batt­le of the Schools wordt er gewerkt aan ech­te opdrach­ten op het gebied van Sustai­na­ble Devel­op­ment Goals en (cre­a­tie­ve) tech­no­lo­gie. De opdrach­ten wor­den inge­bracht door bedrij­ven en instel­lin­gen uit het noor­den. Het zijn reë­le pro­ble­men en uit­da­gin­gen die om een inno­va­tie­ve oplos­sing vra­gen. De opdrach­ten en hun opdracht­ge­vers blij­ven geheim tot de start van Batt­le of the Schools op maandagochtend.

Er wor­den slaap­za­len inge­richt, er is meer dan vol­doen­de eten & drin­ken en elk team krijgt een goed inge­rich­te werk­ruim­te waar aan de opdracht gewerkt kan wor­den. Op woens­dag­mor­gen 16 okto­ber leve­ren de teams een wer­kend pro­to­ty­pe op en pit­chen dit aan een vak­ju­ry. De drie bes­te teams wor­den door de vak­kun­di­ge jury geko­zen. Zij krij­gen op woens­dag­mid­dag een pitch­work­shop waar zij klaar wor­den gestoomd voor de fina­le bij Trends­hip op don­der­dag 17 okto­ber. Dit jaar zijn er ver­schil­len­de prij­zen te win­nen. Wat deze prij­zen zul­len zijn hou­den we nog even geheim!

Een team bestaat uit zes stu­den­ten van een ICT of Media­vorm­ge­ving gere­la­teer­de oplei­ding, aan­ge­vuld met twee docen­ten. Een van de stu­den­ten is de team­cap­tain! De docen­ten fun­ge­ren als aan­ja­gers en zijn vol­waar­dig deel van het team. Zij wer­ken zo veel moge­lijk mee met het team.