Teams

Special edition 2019

2019 wordt een hele spe­ci­a­le edi­tie van Batt­le of the Schools en jij kunt met je oplei­ding mee­doen.
Hoe? Lees hier ver­der en je weet alles!

De teams wer­ken van­af woens­dag 18 okto­ber 48 uur non-stop aan hun opdracht op een loca­tie in de stad Gro­nin­gen. Er wor­den slaap­za­len inge­richt, er is meer dan vol­doen­de eten & drin­ken en elk team krijgt een goed inge­rich­te werk­ruim­te, waar in alle rust gewerkt kan wor­den aan de opdracht. Vrij­dag­mor­gen 18 okto­ber leve­ren de teams een wer­kend pro­to­ty­pe op en pit­chen dit aan een vak­ju­ry en tij­dens de spec­ta­cu­lai­re fina­le van Batt­le of the Schools aan het publiek. De vak­kun­di­ge jury kiest de win­naar. Dit jaar zul­len er weer ver­schil­len­de prij­zen te win­nen zijn. Wat deze prij­zen zul­len zijn hou­den we nog even geheim.

Er wordt tij­dens Batt­le of the Schools gewerkt aan ech­te opdrach­ten op het gebied van (cre­a­tie­ve) tech­no­lo­gie. De opdrach­ten wor­den inge­bracht door bedrij­ven en instel­lin­gen uit het noor­den. Het zijn reë­le pro­ble­men en uit­da­gin­gen die om een ori­gi­ne­le tech­ni­sche oplos­sing vra­gen. De opdrach­ten en hun opdracht­ge­vers blij­ven geheim tot de start van Batt­le of the Schools op woens­dag 16 okto­ber 2019.

Mee­doen!
Mee­doen aan The Batt­le of the Schools kan via de onder­wijs­in­stel­ling. In voor­gaan­de edi­ties deed bij­na elke onder­wijs­in­stel­ling in Noord-Neder­land met mini­maal één team mee! Per team bedra­gen de kos­ten € 750,- ex btw. Hier­voor krijgt het team een te gek­ke opdracht, een vol­le­dig gefa­ci­li­teer­de Batt­le (’kost en inwo­ning’, een goed pro­gram­ma, de nodi­ge publi­ci­teit en maakt een goe­de kans om uit­ge­roe­pen te wor­den tot win­naar Batt­le of the Schools 2019!

Een team bestaat uit zes stu­den­ten van een ICT of Media­vorm­ge­ving gere­la­teer­de oplei­ding, aan­ge­vuld met twee docen­ten. Een van de stu­den­ten is de team­cap­tain! De docen­ten fun­ge­ren als aan­ja­gers en zijn vol­waar­dig deel van het team. Zij wer­ken zo veel moge­lijk mee met het team.

De onder­wijs­in­stel­lin­gen kun­nen hier­on­der via het for­mu­lier teams opge­ven of neem voor vra­gen en opmer­kin­gen con­tact op met Anne-Loes Weust­hof via anne-loes@battleoftheschools.nl

Meedoen!

Via de onderstaande knop kom je bij het formulier om één of meerdere teams aanmelden voor Battle of the Schools 2019.

Anne-Loes Weusthof van de organisatie Battle of the Schools neemt vervolgens contact met je op om de zaken verder zo goed mogelijk te regelen.

Meld je team aan voor de Battle!

Fill out my online form.