Spelregels Battle of the Schools 2019

48 uur

 • De Batt­le of the Schools start op maan­dag 14 okto­ber om 10.00 uur en duurt pre­cies 48 uur, dus tot 10.00 uur op woens­dag 16 oktober;
 • Met­een op woens­dag 16 okto­ber om 10.00 uur trekt elk team een enve­lop met de case waar­aan 48 uur gewerkt gaat worden;
 • Na 48 uur, op woens­dag 16 okto­ber om 10.00 uur zit de werk­tijd erop, dan volgt een mee­ting van 10 min. Waar­bij elk team pitch hun product/oplossing aan de jury. Na de pit­ches wor­den op de Dia­mant­laan de num­mers 1 t/m 3 bekend gemaakt. De bes­te 3 teams ver­trek­ken ver­vol­gens met de bus naar Mar­t­i­ni­P­la­za. In Mar­t­i­ni­P­la­za krij­gen deze teams een pitch work­shop en gaan zij hun video­pitch opne­men. Deze video­pitch wordt op don­der­dag 17 okto­ber afge­speeld tij­dens Trends­hip voor 2500 stu­den­ten van mbo, hbo en wo instellingen.
 • Een tijds­plan­ning van de gro­te fina­le­show wordt tij­dens de Batt­le of the Schools bekendgemaakt.

 

De teams

 • Elk team bestaat uit 6 stu­den­ten, 2 docenten;
 • De 6 stu­den­ten vol­gen in prin­ci­pe een ICT-gere­la­teer­de oplei­din­gen. Het is toe­ge­staan één of meer stu­den­ten van ande­re dis­ci­pli­nes in het team te heb­ben, maar de case die het team krijgt vraagt om een oplos­sing in de rich­ting van nieu­we tech­no­lo­gie, ICT, vorm­ge­ving, gaming enz.
 • De stu­den­ten zijn 48 uur onaf­ge­bro­ken aan­we­zig bij de Batt­le of the Schools. Er wor­den slaap- en ver­blijfs­ruim­tes ingericht;
 • In elk team zit­ten (maxi­maal) 2 docen­ten. Zij fun­ge­ren als aan­ja­ger en ver­bin­der in het team. Zij zijn vol­waar­dig team­lid, wer­ken zoveel moge­lijk mee en ver­blij­ven zoveel moge­lijk bij het team. Het is hen, in tegen­stel­ling tot de 6 stu­den­ten, toe­ge­staan om het gebouw van de Batt­le of the Schools tij­dens de 48 uur te verlaten;

 

Mate­ri­aal en ‘con­tact met de buitenwereld’

 • Elk team krijgt een groot ‘werk­ei­land’ van tafels waar alle team­le­den goed kun­nen werken;
 • Het team neemt zelf lap­tops, com­pu­ters, beeld­scher­men en ande­re appa­ra­tuur mee om aan hun case te wer­ken. Het team weet van tevo­ren niet wel­ke case het krijgt, maar pro­beert op alles voor­be­reid te zijn en hier de juis­te appa­ra­tuur voor mee te nemen;
 • De orga­ni­sa­tie zorgt voor vol­doen­de stroom­pun­ten bij elk ‘werk­ei­land’ en een groot whi­te­board, gro­te vel­len papier, stif­ten, pen­nen, geel­tjes enz. voor elk team.
 • Via digi­ta­le toe­pas­sin­gen kan het team infor­ma­tie inwin­nen van ‘bui­ten’ om een zo goed moge­lijk product/oplossing te maken. Dit is toe­ge­staan. Exter­nen, anders dan de team­le­den en ande­re geno­dig­den, mogen het gebouw van de Batt­le of the Schools ech­ter niet betreden.

 

De cases en opdrachtgevers

 • De cases wor­den door het lot ver­bon­den aan de teams;
 • In het eer­ste uur, dus van maan­dag 14 okto­ber 10.00 uur tot 11.00 uur mogen de teams onder­ling rui­len van opdracht;
 • Rui­len kan alleen bij weder­zijd­se instem­ming, dus wan­neer bei­de teams hier­mee akkoord zijn en alleen bin­nen de genoem­de tijden;
 • Alle opdrach­ten zijn voor éch­te opdracht­ge­vers en deze opdracht­ge­vers zijn mini­maal 2 keer een uur aan­we­zig tij­dens de Batt­le of the Schools. De opdracht­ge­ver is bin­nen afge­spro­ken tij­den tele­fo­nisch bereikbaar.
 • Het team ont­wik­kelt naar eigen inzicht een product/oplossing voor de case van de opdracht­ge­ver, het intel­lec­tu­eel eigen­dom ervan ligt na de Batt­le of the Schools bij de opdrachtgever.

 

De pit­ches

 • Op woens­dag 16 okto­ber, na afloop van de 48 uur werk­tijd, pre­sen­teert elk team op de batt­le-loca­tie zijn product/oplossing aan de vak­ju­ry. De jury komt 10 min. bij elk team langs om vra­gen te stellen.
 • Het team pitcht het product/oplossing in maxi­maal 3 minu­ten. Een tijd­klok loopt mee in de zaal;
 • De pre­sen­ta­tie dient te wor­den gege­ven door één of meer­de­re stu­den­ten uit het team en uit­druk­ke­lijk niet door één of meer docenten;
 • De beschik­ba­re pre­sen­ta­tie­mid­de­len wor­den tij­dens de 48 uur werk­tijd van de Batt­le of the Schools aan de teams bekendgemaakt;

 

De beoor­de­ling

 • De jury let op 5 ver­schil­len­de beoordelingscriteria
 • Er wordt tij­dens en aan het ein­de van de batt­le beoordeeld.
 • De beoor­de­lings­cri­te­ria zijn: Tech­nisch: niveau resultaat/eindproduct, uit­wer­king (design) pro­duct, ori­gi­na­li­teit, voor­ziet behoef­te opdracht­ge­ver + geko­zen Sustai­na­ble Devel­op­ment Goal, pre­sen­ta­tie aan de jury.

 

De fina­le

 • Op woens­dag­och­tend wor­den de 3 bes­te idee­ën bekend gemaakt, deze teams gaan naar Mar­t­i­ni­P­la­za voor een pitch work­shop ver­zorgd door Gijs Nelis­sen van Speak­Art. Hij bereidt de teams voor op een ele­va­tor­pitch van 1 minuut op het podi­um tij­dens Trendship
 • Via een digi­ta­le stem­ming wordt door het aan­we­zi­ge publiek gestemd voor de bes­te pitch. Samen met de sco­res van de jury komt daar de win­naar van de Batt­le of the Schools 2019 uit.
 • De tech­ni­sche prijs wordt bepaald door de jury in over­een­stem­ming met het bedrijf Sogeti.
 • De jury han­teert beoor­de­lings­for­mu­lie­ren om objec­tief te beoor­de­len en scoren.
 • De jury ver­telt aan de hand van het beoor­de­lings­cri­te­ria wie de win­naar is van de hoofd­prijs en van de tech­ni­sche prijs;