Opdrachtgevers

Special edition 2019

De afge­lo­pen edi­ties van Batt­le of the Schools heb­ben uit­ge­we­zen dat de deel­ne­men­de stu­den­ten tot oplos­sin­gen komen van hoge kwa­li­teit op vraag­stuk­ken van bedrij­ven en instel­lin­gen. Zo heb­ben stu­den­ten van de Han­ze hoge­school de INA-app ont­wik­keld voor de gemeen­te Gro­nin­gen om onder­wijs inno­va­ties samen te bren­gen en een leven lang leren te sti­mu­le­ren. In samen­wer­king met Wild­sea heb­ben de stu­den­ten de kans gekre­gen om deze app daad­wer­ke­lijk te ont­wik­ke­len. Het team van ROC Frie­se Poort Sneek heeft de start-up prijs gewon­nen en is druk bezig met een onder­ne­mers­plan voor het door­ont­wik­ke­len van de Snel­bin­der-app om mede­wer­kers van Atos te sti­mu­le­ren de fiets te pak­ken om gezond­heid te bevor­de­ren en de werk­zaam­he­den rond­om de ring­weg Gro­nin­gen te ver­mij­den.

Bedrij­ven en instel­lin­gen bren­gen de opdrach­ten in. De opdrach­ten zijn ICT– en mul­ti­me­dia gere­la­teerd en vra­gen een inno­va­tie­ve oplos­sing. Voor bedrij­ven en instel­lin­gen een prach­ti­ge gele­gen­heid om ver­ras­sen­de oplos­sin­gen en ont­wer­pen te zien voor vraag­stuk­ken die bin­nen de orga­ni­sa­tie spe­len. En dat niet alleen, want het is natuur­lijk een uit­ste­ken­de manier om in con­tact te komen met toe­kom­sti­ge talent­vol­le beroeps­be­oe­fe­naars.

Je kunt met je bedrijf of instel­ling een case inbren­gen voor Batt­le of The Schools. De case kan een web­si­te zijn, een app of een game, maar ook dedi­ca­ted soft­wa­re of een fysiek appa­raat of opstel­ling.
Het inschrijf­geld bedraagt €750,- ex btw per case.

Dit krijg je er voor terug:

Een fan­tas­tisch team
De bes­te zes stu­den­ten van een mbo hbo of wo oplei­ding gaan inten­sief wer­ken aan je case. Dat doen zij samen met docen­ten. Alle­maal zijn ze super gemo­ti­veerd. Niet in de laat­ste plaats door de mooie hoofd­prijs die gewon­nen kan wor­den.

Een fan­tas­ti­sche oplos­sing
48 uur research en devel­op­ment door jon­ge hoog­op­ge­lei­de men­sen. Zij beden­ken oplos­sin­gen waar je nog niet aan gedacht hebt. Zij kij­ken net even anders tegen je bedrijf of orga­ni­sa­tie aan en wor­den niet gehin­derd door tra­di­ties en inge­sle­ten werk­wij­zen.

Een fan­tas­tisch pro­duct
Het is natuur­lijk afwach­ten of het team dat aan je case werkt de hoofd­prijs wint. Maar de kans dat zij samen met jou een begin maken met de ont­wik­ke­ling of ver­be­te­ring van een pro­duct of dienst is groot. Je maakt op die manier een vlie­gen­de start.

Con­tact met nieu­we werk­ne­mers
The Batt­le of the Schools is met recht een ver­za­mel­plaats van jong talent op ICT-gebied en je staat er als opdracht­ge­ver mid­den in. Een prach­ti­ge kans om je bedrijf of orga­ni­sa­tie aan toe­kom­sti­ge werk­ne­mers te pre­sen­te­ren.

Heel veel publi­ci­teit
The Batt­le of the Schools is dit jaar een belang­rijk onder­deel van Trends­hip. Trends­hip is een eve­ne­ment waar­in onder­ne­mers pra­ten over inno­va­ties en is daar­naast een ken­nis­net­werk voor stu­den­ten en toe­komst­ma­kers. Een eve­ne­ment wat bij uit­stek op veel aan­dacht en publi­ci­teit kan reke­nen. Je bent daar met je bedrijf onder­deel van.

Prak­tisch
Het stu­den­ten­team werkt écht voor jou. Tij­dens de start van de Batt­le of the Schools op woens­dag 1 novem­ber kunt je je team brie­fen over de opdracht. Tij­dens de 48 uur dat de stu­den­ten aan het werk zijn, zijn er moge­lijk­he­den om hen op hun werk­plek te ont­moe­ten, vra­gen over de uit­wer­king van de opdracht te beant­woor­den en hen ver­der rich­ting te geven. Of mis­schien wil je uw team juist zon­der al deze baga­ge aan de opdracht laten wer­ken, ook dát kan. Afhan­ke­lijk van je wens en opdracht kun je na de Batt­le of the Schools van je stu­den­ten­team een uit­ge­brei­de (product)presentatie krij­gen. We hel­pen je graag vorm en inhoud te geven aan de case.

Case aanmelden

Met het onderstaande formulier kun je aangeven dat je belangstelling hebt om een case aan te leveren voor Battle of the Schools.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Case aanmelden

Fill out my online form.